Navigation menu

来源:太阳GG 责任编辑:太阳GG网 太阳GG新闻

他们就算是仙皇,也要吃不了兜着走!

 这一qiē,他们真正的被激怒了!
 
    打脸!
 
    这是赤[裸]裸地打脸!
 
    有他们三大可媲美仙界仙皇级强者守卫,有着最为强大、坚固的大阵、禁制存zài。
 
    居然还被人给摸进了营区。
 
    不但把大部分的奴隶都给救走。甚至还连个人影都没看到。
 
    这事要被上面的人知道了,他们就算是仙皇,也要吃不了兜着走!
 
    耻辱!
 
    这是他们一生都不经历过的侮辱!
 
    哈士奇、耶神行、俄卡斯三人一脸铁青!
 
    瞬间,三人暴怒的精神力,愣是把场中那些奴隶除外的所有生物都级轰杀了个干干净净。
 
    不过,唯有吕重所化的[地行虫],完好无损。