Navigation menu

来源:太阳GG 责任编辑:太阳GG网 太阳GG新闻

但却像未卜先知一般,居然封死了宇文伤所有闪避之路

  但在这两击之下,他却摸到肖然的一点底子,肖然武功确实神妙莫测,一出手便是自己闻所未闻,想也想不到的神功!
 
    但肖然的真气却真不如自己深厚!
 
    想到此节,宇文伤不急着决胜负,反到与肖然打起了消耗战!
 
    却不想这正中肖然下怀,可以更好的揣摩他的冰玄劲,而他的五雷手也在一次次的使用中,变得更加完美!
 
    众人只看到两人化做两道虚影,带起阵阵掌风拳劲,根本看都看不清楚!
 
    两人拼了百招之后,肖然突然招数一变,他将冰玄劲己经摸得差不多了,再打下去也是无用!
 
    他打出一指,一掌!
 
    指是一阳指,掌是降龙十八掌!
 
    两道真气在空中凝而不散,横亘半空,虽然只能维持半个呼吸,但却像未卜先知一般,居然封死了宇文伤所有闪避之路!
 
    让宇文伤除了后退之外,便只有先硬接肖然一击!