Navigation menu

来源:太阳GG 责任编辑:太阳GG网 太阳GG新闻

一瞬间就被砸扁,并深陷入地下

  可惜。
 
    她坚持了三十秒不到,就两把长剑尽毁,被大火灵一头撞上,重重摔回到女武神号的破损护甲上,一口血金呜哇吐出来。
 
    再接着,红云盖顶。
 
    大火灵甲虫浑身冒火的身体,已经高高翘起,即将重重压下来,杀死这些猎物,再享受猎物的美味。
 
    骨金都被撞断,动弹不得。
 
    陈秀妮只觉得还有很多事情没有完成:“有点儿遗憾,我这么漂亮,死前还是单身汪呢……”
 
    轰!
 
    大火灵甲虫砸下。
 
    陈秀妮的身影被淹没,女战神号本就破损严重的车体,严重形变,一瞬间就被砸扁,并深陷入地下。
 
    烟尘弥漫。
 
    大地上,只有大火灵甲虫,耀武扬威。
 
    ……
 
    哐当!
 
    大火灵甲虫似乎觉得猎物没死透,又狠狠补了一记重砸,将女武神号彻底砸进泥土里。这时候,一股浩瀚如大海的狂暴威压,从它的身后传过来。