Navigation menu

来源:太阳GG 责任编辑:太阳GG网 太阳GG新闻

非微生物的变异生物,称之为进化兽

 所有生物皆在进化,都以进化为名。
 
    进化与金属有关系,物种称呼以金为名。
 
    与金相对应,特殊物种称呼以铁为名。
 
    这是《进化学》的主要命名规则。
 
    ……
 
    所有非人类、非植物、非微生物的变异生物,称之为进化兽。
 
    进化兽分为两种,金兽和铁兽。
 
    金兽的标志是具有金核,金核是进化兽最先出现金属渐变现象的核心部位。
 
    铁兽的标志是具有载具,载具是进化兽在变异过程中获得的机械设备,载具的核心是铁核(原始金属),铁核相当于金兽的金核。
 
    ……
 
    所有变异的植物,称之为进化树。
 
    进化树分为两种,金树和铁树。
 
    金树的标志是不可以移栽,只能在特定地理环境中自然孕育生长,果实不具备育种功能,可食用部位称之为金果、金叶。
 
    铁树的标志是有可以育种的果实、根茎等部位,这部分称之为铁果。