Navigation menu

来源:太阳GG 责任编辑:太阳GG网 太阳GG新闻

一会欲要振翅腾空,一会如俯视众生

  蓦地,那道身影动了,浑身左右双臂挥动,金翅大鹏鸟虚影也随着振翅挥动,拍打着雷池,激起无数雷电飞溅。
 
    雷电能量暴动,无数雷电也疯狂涌进了那道身影之内,涌进了金色大鹏鸟虚影之内。
 
    “呼啦啦”
 
    此刻间,那一道身影的怀中,有着半截兽骨在衣衫中露出,竟然是也在瞧瞧的吸收着雷电之力。
 
    整个雷池之内,狂暴的雷电之力正在被大量的吸收。
 
    最后竟然是在以一种极为恐怖的度,将雷池之内所有的雷电之力吸收干净。
 
    整个雷池之内,电芒消失,金色符箓秘纹却是越金光熠熠,如旭日东升。
 
    “金羽淬炼,淬杂炼体!”
 
    金光符箓秘纹之中,那道身影突然大喝一声,手印变化,然后身后金翅大鹏鸟虚影变幻莫测,一会欲要振翅腾空,一会如俯视众生……
 
    然后那金翅大鹏鸟虚影又化作符箓秘纹,紧接着又再次排列凝聚凝聚成了一只金翅大鹏鸟虚影。
 
    “叽!”