Navigation menu

来源:太阳GG 责任编辑:太阳GG网 太阳GG新闻

那恶龙怎么可能在乎大家的生命

随着一声狂笑,始龙龙魂再次消失。
 
    “靠,157支队伍,最后只能是9支队伍活着离开。好歹毒的家伙,完全不把我们当人看啊……”
 
    “嘿,卡索菲,你本本就不是人……”
 
    “人为刀俎。我为鱼肉,那恶龙怎么可能在乎大家的生命。在他看来。我们所有进入龙岛的人,都只不过是它的一枚游戏的棋子……呃,有可能连棋子都算不上……”
 
    “悲惨了,这不就是说我们要与其他所有幸存者队伍争夺九个名额的一个?”
 
    “差不多就是这个意思了。不是‘他们’死,就是我们亡。这由不得我们了……”
 
    “好恶毒的龙魂,这是让我们间接自相残杀啊!”
 
    “是啊,这丫的太残忍了!”
 
    “残忍又如何?对于这条臭龙来说,残忍才是好玩――”
 
    ……
 
    一时间,队伍中所有人对始龙龙魂憎恶到了极点,利用灵魂之力传音,议论纷纷。