Navigation menu

来源:太阳GG 责任编辑:太阳GG网 太阳GG新闻

你居然杀了童柏熊,老子要你尝命

  顷刻之间,就有海量的信仰剑光,狂暴地侵入他的脑域,攻破灵魂。
 
    一时间,灵魂四向被信仰剑光绞碎,意识海也随之崩溃。
 
    “砰——”
 
    一声古怪的巨响传来。童柏熊诡异地爆头而死!
 
    就这样,一个照面之间,金仙巅峰境的童柏熊被一个下界凡人爆头而亡。
 
    震惊!
 
    骇然!
 
    不敢置信!
 
    所有人都没想到,那凡人在童柏熊带的人的威逼下,不但敢反抗,而且还一击秒杀了童柏熊。
 
    所有人都如见了鬼一般。看着远处平淡从容的吕重,俱是一脸骇然。
 
    先前提醒童柏熊的一个巅峰金仙,双眼腥红地死盯着吕重,无边杀意冲天而起,对着吕重暴吼:“混蛋,你……你居然杀了童柏熊,老子要你尝命——”