Navigation menu

来源:太阳GG 责任编辑:太阳GG网 太阳GG新闻

地质运动和大气层运动有过之而无不及

   沈聪又想到了自己的宠物:“黑头……怕是已经死掉,地球时间一百多年早已过去,以蚂蚁的寿命,哪怕是金属蚂蚁的寿命,也很难支撑百年之久。”
 
    缘深缘浅,缘起缘灭。
 
    譬如朝露,去日苦多。
 
    ……
 
    时间在夜球上,没有任何意义。
 
    地震了,火山喷发了,起风爆了,发大水了,冷了,热了。这个比地球巨大,同样灾难频发的星球,地质运动和大气层运动有过之而无不及。
 
    只是这一切,丝毫影响不到沈聪。
 
    他沉浸在研究和修炼之中,不记年月日,重复实验与思索。当感觉到心灵疲惫之时,他就进入红尘炼心,给自己的思维进行磨洗,不使腐朽。
 
    “快了。”
 
    “接近了。”
 
    “我的准备即将充分!”
 
    “恒星级……”
 
    湖心岛上实验室,传来压抑的叹息。
 
    随风飘散。
 
    无月升,无日落。